به سایت روان طب تیسا خوش آمدید!

متخصصین تیسا

دکتر مریم تفنگچی

روانشناس عمومی

ستاره میرسلطانی

روانشناس بالینی

محمدرضا صادقی

پوریا مقیمی

روانشناس بالینی

ندا زمانی

روانشناس بالینی

آرمینا گیاهی

روانشناس کودک

دکتر ملینا شیرانی

روانشناس بالینی